Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Auto Roth

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.          Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:
 • Algemene Voorwaarden
 • deze algemene voorwaarden van Auto Roth;
 • Inloggegevens
 • de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;
 • Klant
 • de natuurlijke persoon die op de Website een bestelling plaatst;
 • Auto Roth
 • de vennootschap onder firma Auto Roth, gevestigd en kantoorhoudende te () aan ;
 • Overeenkomst
 • de overeenkomst tussen Klant en Auto Roth die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product bij Auto Roth koopt;
 • Product
 • een product dat op de Website aangeboden wordt Aut Roth onder toezicht van Auto Roth
 • Privacy Statement
 • de privacyverklaring van Auto Roth, die te vinden is op de Website;
 • Website
 • de website van Auto Roth, waarop het Product wordt aangeboden;

Artikel 2.          Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Auto Roth op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Auto Roth kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant het Product niet meer bestellen.

Artikel 3.          Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.
 2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Auto Roth nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.
 3. Auto Roth is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4.          Gebruik en beschikbaarheid van de Website

 1. Auto Roth garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.
 2. Tijdens het bestelproces kan de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover Auto Roth voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat i) de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.
 3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.
 4. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant Auto Roth daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
 5. Auto Roth behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.

Artikel 5.          Prijs en betaling

 1. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.
 2. BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.
 3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.
 4. Als de Klant niet tijdig betaalt of Auto Roth niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of Auto Roth een nadere aanmaning stuurt.
 5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door Auto Roth gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK)
 6. De vignette worden direct na betaling machinaal bedrukt met uw kentekenen. Omdat de vignette persoonsgebonden zijn vervalt de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Door een vignette te kopen op Milieustickervoorduitsland.be gaat u ermee akkoord dat de wettelijke betaaltermijn niet geldt.

Artikel 6.          Levering

 1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

Artikel 7.          Privacy

 1. Bij het bezoeken van de Website, bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan Auto Roth verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Auto Roth en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8.          Bedenktijd en klachten

 1. Klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding zoals door Auto Roth verstrekt en het geleverde Product terug te sturen naar Auto Roth. De kosten van retourzending komen voor rekening van de Klant.
 2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Klant verplicht het geleverde Product dat de Klant niet wil zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terug te sturen.
 3. Ingeval van ontbinding zal Auto Roth het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen. Auto Roth is gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.
 4. Als de Klant voor standaard verzending heeft gekozen gaat het risico van de levering na overhandiging aan de post over op de klant.
 5. Klachten over het Product kunt u sturen naar . Auto Roth zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.
 6. Klanten kunnen zelf opteren voor een aangetekende verzending. Bij deze manier van zending is de sticker verzekerd tegen beschadiging of verlies tijdens het bezorgproces.

Artikel 9.          Conformiteit

 1. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal Auto Roth kosteloos en binnen een redelijke termijn naar keuze van Auto Roth het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van Auto Roth gevergd kan worden, zal Auto Roth het Product vervangen.
 2. Indien Auto Roth niet binnen een redelijke termijn het Product heeft hersteld is Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden. Auto Roth zal de redelijke kosten die deze derde partij ten aanzien van het herstel heeft gemaakt, vergoeden.
 3. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.

Artikel 10.          Aansprakelijkheid

 1. Auto Roth is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
 2. Auto Roth is nooit en te nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade veroorzaakt door het niet tijdig arriveren van een milieusticker. Op het moment dat de milieusticker wordt overgedragen aan respectievelijk PostNL dan wel Bpost gaat de verantwoordelijkheid over naar de klant. Door een bestelling te doen gaat u hier onherroepelijk mee akkoord.
 3. Voor zover Auto Roth aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 12,95.

Artikel 11.          Diversen

 1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.
 2. Op de Overeenkomst is Duits recht van toepassing.

 

0

Your Cart